సృష్టి

సృష్టి

మధువులు చిందే మధుమాసం
జలజల పారే జలపాతం
పువ్వుల నిండిన మకరందం
ముచ్చటగొలిపే నెమలందం
మహోన్నతమౌ హిమశిఖరం
భీతినిగొలిపే నడి సంద్రం
హాయిని నింపే సుమగంధం
అంతే తెలియని ఆకాశం
పక్షులు, పశువులు, వన సంపదలు
తరుణి, హరిణి, పగలు, రేయి
ఊహకు చాలని అందాలెన్నో
సృష్టించాడు ఆ దైవం
– రవి.పీసపాటి
Previous post మా తప్పా?
Next post పంచాంగము 16.02.2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *