శుభాకాంక్షలు

శుభాకాంక్షలు

శుభాకాంక్షలు

ఎన్నో తీపి జ్ఞాపకాలు..
మరెన్నో మధుర స్మృతులు..
ఇంకెన్నో చేదు అనుభవాలు..
వెరసి ఓ సంవత్సరకాలం సమాప్తం..

కొత్త కోరికలు..
సరికొత్త ఆశలు..
కొంగొత్త ఆశయాలు..
నూతన తత్త్వం తో నూతనోత్సాహం..

అందరూ బాగుండాలి..
అందులో మనముండాలి..
అదే కావాలి మన అభిమతం..
కొత్త సంవత్సరానికి ఇదే సాదర స్వాగతం..

తన మన పరివార సమేత సమూహానికి ఇవే మా శుభాకాంక్షలు..

కిరీటి పుత్ర రామకూరి

మార్పు నిత్య నూతనం Previous post మార్పు నిత్య నూతనం
ఎవరు పార్ట్ 10 Next post ఎవరు పార్ట్ 10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *