సిగ్గూ తప్పుకుంది

సిగ్గూ తప్పుకుంది

అలిసిపోయిన ప్రతిసారీ
భానుడు వంక చూస్తాను
నిశ్చలుడుకాడు కానీ నిర్వికారుడు
నిగర్విలా సంచరిస్తుంటే ఆశ్చర్యపోతాను

మనసు మూగపోయిన ప్రతిసారీ
వెన్నెల రేడును వెతుకుతాను
తగ్గినా పెరిగినా నవ్వుతుంటాడని
చల్లదనం తోటలతో చవులూరిస్తాడని తెలిసి నిర్ఘాంతపోతుంటాను

చికాకుల యుద్ధభూమిలో
ఎవరివంక చూడాలా అని
లెక్కలేస్తుంటాను
సమాధానం రాలేదని
విసుగుచెందిన ప్రతిసారీ
పగలు రేయిల కాపలాదారులు
కళ్ళముందు మెదులుతుంటే
సిగ్గూ తప్పుకుంది
ఈసడింపుతో

– సి.యస్.రాంబాబు

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *