సింధూరపు వెలుగు

సింధూరపు వెలుగు

నీ నయనాలలో నేనైతే,
నా ఊపిరి నువ్వైతే,
నీ అధరాల మెరుపు నేనైతే,
నా సింధూరపు వెలుగు నువ్వైతే,
ఇద్దరి మధ్యా దూరం తరిగిపోతే,
కరగని కలగా మిగిలిపోవాలని
కోరుకునే నీ నేను…

– భవ్య చారు

Related Posts