సిరా చుక్క

సిరాచుక్క

సిరాచుక్క

 

కలాన్నికత్తిలా వాడటంతెలిసిన నాడు..

గళాన్ని గొంతెత్తి పోరాటానికి సిద్ధంచేసిన నాడు..

గుండె నిండా బలాన్ని

నింపుకొని నిప్పురవ్వల

సమస్యల మీద సమరాన్ని సాగించిననాడు..

ఎత్తిన పిడికిలి కొడవలై

ప్రజల అసమానతలను

రూపుమాపిననాడు..

నీ సిరా చుక్కే అందరిని

భయపెట్టె ఆయుధమవుతుంది…

 

 

-ప్రవీణ్

చెల్లి కోసం అన్న చేసిన ప్రమాణం Previous post చెల్లి కోసం అన్న చేసిన ప్రమాణం
శాడిజం అంటే ఇదేనేమో Next post  శాడిజం అంటే ఇదేనేమో

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close