స్నేహం

స్నేహం

 

స్నేహమనేది ఓ మధురభావన…

స్నేహానికి అవధులు ఉండవు…

లింగ బేధాలు అసలే ఉండవు…

వెలకట్టలేని బంధం స్నేహం…

సృష్టిలో స్వచ్ఛమైనది…

భావనల పరంపరకీ ఓ నిధి వంటిది…

దేవుడు సృష్టించిన గొప్ప బంధాల్లో స్నేహం ఒకటి…

స్నేహం అనిర్వచనీయమైనది…

నమ్మిన వ్యక్తికీ నేనున్నాను అంటూ భరోసా ఇచ్చే గొప్ప బంధం స్నేహం…

ఓ వ్యక్తి స్నేహం దొరకడం ఓ గొప్ప వరంలాంటిది…

అనుభవిస్తేగానీ తెలియదు స్నేహం యొక్క విలువ…

నమ్మకానికి స్నేహం అమ్మవంటిది…

౼ గోగుల నారాయణ

Related Posts

1 Comment

Comments are closed.