స్నేహం

స్నేహం

స్నేహం చెరగనిబంధం
విశ్వాసానికి నాంది
సంతోషాల సారం
స్వార్థానికి తావులేనిది
కష్టాలను కడతేర్చేది
కన్నీటిని తుడిచి పెట్టేది
ఆలోచనలు పంచుకునేది
అంతరంగానికి అర్థమయ్యేది
అనుమానానికి తావులేనిది
దాపరికానికి దారిలేనిది
కులమతాలకతీతమైనది
ఆపదలో నిలబడేది
మనసువిప్పి మాట్లాడుకునేది
ఆటంకాలను అధికమించేది
అవసరాలను గుర్తించేది
ఇష్టాలను తెలుసుకునేది
జ్ఞాపకాలను దాచుకునేది
ఫలితాన్ని ఆశించనిది
నిజాయితీని రుజువుచేసేది
అందరిని ఆకర్షించేది
ఆనందాలను అందించేది
మోసానికి చోటు లేనిది
బలహీనతలను భద్రపరిచేది
బలాన్ని నిరూపించేది
సహాయానికి వెనకాడనిది
అంతరంగాన్ని అర్థం చేసుకునేది
ఇష్టాలను తెలుసుకునేది
ప్రాణానికి ప్రాణంగా ప్రేమించేది
చిరునవ్వుకు చిరునామాగా నిలిచి
నిన్ను నిన్నుగా గుర్తించేది
స్నేహమే చెరిగిపోని బంధానికి మధురమైన అనుభూతి…….

– జి జయ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2023 Aksharalipi - Theme by WPEnjoy · Powered by WordPress