స్నేహం- నమ్మకం

స్నేహం- నమ్మకం

 

*పరిచయానికి మాటలు అక్కరలేదు…*
*మంచి తనానికి డబ్బు అక్కరలేదు…*
*స్నేహానికి బంధుత్వం అక్కరలేదు.*

*ఆనందం, నమ్మకమనేవి అమ్మకానికి దొరకవు.*
*ఆనందం మనుషులతో పంచుకోవాలి. నమ్మకాన్ని మనస్సులో పెంచుకోవాలి.*

– దేవా

Previous post జాడ
Next post స్టార్ హోటల్!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *