స్నేహం ఒక్కటే!

స్నేహం ఒక్కటే!

భాష లేనిది…
బంధం ఉన్నది.
సృష్టిలో… అతి మధురమైనది.
జీవితంలో…
మనిషి మరువలేనిది
స్నేహం ఒక్కటే!

– భరద్వాజ్

Related Posts