సౌందర్యం

సౌందర్యం

సౌందర్యం

ఉదయపు నీడల్లో
ఊరింకా లేవలేదు
ఊరించే భానుడు ఉడుక్కుంటున్నాడు
ఉతికారేసిన వస్త్రంలా
చీకటి మెరుస్తూ నిష్క్రమిస్తోంది

కాలవాహిని అలలపై
దృశ్యాలను ఆరబెడుతోంది ప్రకృతి
త్యాగరాజ కృతి లాంటి సౌరభాన్ని
నిసర్గ సౌందర్యం రమణీయతను
రాయంచ చిలకలా
పలుకు తేనెచేస్తోంది అక్షరం

– సి.యస్.రాంబాబు

వేదనలకు ఆజ్యంపోస్తు...!!! Previous post వేదనలకు ఆజ్యంపోస్తు…!!!
గాయ గీతం.. Next post గాయ గీతం..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close