స్వప్నవేణువు

స్వప్నవేణువు

స్వప్నవేణువు

నైఋతి అప్పుడే అలుముకుంది
నేల అప్పు తీర్చేయటానికి!
బాకీలు పంచభూతాలకూ ఉన్నట్టున్నాయి

తడితపనలతో విప్పారే నేల
వెన్నెల్లో తడిసిన వృక్షంలా హొయలు పోతుంటుంది

వర్షర్తువు తోసుకొచ్చిందంటే
ఊరంతా సంక్రాంతేకదా
మండుతున్న ఎండలు
గుండె లయను లయతప్పేలా చేస్తుంటే
స్వప్నవేణువూదుతుంటాను

 

-సి.యస్.రాంబాబు

చెదిరిన కల Previous post  చెదిరిన కల
జీవిత పోరాటం Next post జీవిత పోరాటం

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close