స్వేచ్ఛ

స్వేచ్ఛ

స్వేచ్ఛ

ఇతరులకు ఇబ్బంది కలిగించకుండా,
ఇతరులవల్ల ఇబ్బంది పడకుండా,
ఇలలో వున్నన్నాళ్లు స్వేచ్ఛగా, సంతోషంగా,
ఇష్టమైన జీవనం గడపడమేగా…

స్వేచ్ఛకు నిదర్శనం..

– గోపీకృష్ణ వజ్జ్హ 

కృష్ణ లీలలు  Previous post కృష్ణ లీలలు 
స్వేఛ్చా జీవితాలు Next post స్వేఛ్చా జీవితాలు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close