ఆయువుల పేటిక!!

ఆయువుల పేటిక!! జీవనదులను చేయుచుంటువి, నిర్జీవము.......! నీ, తీరని దప్పిక, శాపమాయె వాటికి. మూగజీవాల మరణ రోదన, రక్తాశ్రువులను చిందించగ, నీ ఆయుష్షు పెరగ, నీ పాటికి, నీవు వాటిని పీక్కు తింటివి.......! వాటి మానాన అవి గుబురుగ పెరిగె...! గుబులు...