ఆకు + ముల్లు = అద్వైత పార్ట్ 1

  ఆకు + ముల్లు = అద్వైత పార్ట్ 1     ఏంటే ఇంతగా రెడీ అవుతున్నావు అడిగింది లత. నా కోసం జగన్ వెయిటింగ్ అక్కడ అందుకే రెడీ అవుతున్నా అంది అద్వైత. ఏంటే అద్వి ఇది? వాడేమో...