ఆశల పల్లవి – గేయం

ఆశల పల్లవి - గేయం పల్లవి స్త్రీ అంటే మమతని స్త్రీ అంటే కరుణని  తెలుసుకో మనిషీ  తెలిసి మసలుకో మనిషీ చరణం చైతన్యమూర్తియై కాపాడును తాను తనులేని జగతిని ఊహించలేము  చీకటిలో నీవుంటే నీవెలుగే తాను కదా నీ కంటిపాపయై...