జాజిరి పాట-2

జాజిరి పాట-2 జాజిరి జాజిరి జాజిరి జాదా జాజిరి జాజిరి జాజిరి జాదా జాజిరాడ బోతే ఏమేమి దొరికే జిల్లెడు చెట్లల్ల బెల్లమే దొరికేనాకు బెట్టంటె నక్కకు బెట్టే నక్క ముక్కుల నారింజ పుల్ల పీకుంట పీకుంట బీమారం పాయె బీమారం...