మానసిక తత్వం!!

మానసిక తత్వం!! నీ బానిసను, దొరా, నీ బానిసను అయ్యా.... ఇలాంటి మాటలు మనం తరచూ వింటూ ఉంటాం. తెలంగాణ పరిభాషలో ఈ వ్యక్తాన్ని నీ బాంచన్ దొర, నీ బాంచన్ అయ్యా అంటారు. ఈ మాటల్ని ఉచ్చరించే వ్యక్తి, దీన్ని...