నిశీధి లో

నిశీధి లో నందిని లేని ఇంట్లో ఉండలేని వాసు అతని తల్లిదండ్రులు ఖాళీ చేసి వేరే ఇంటికి వెళ్లారు. నందుని వదిలి ఎప్పుడూ ఉండలేని వాసు నందును మర్చిపోవడానికి విపరీతమైన పని లో పడిపోయాడు. తనని మర్చిపోవాలంటే ఏదో ఒక పని...