సంసార రథం

సంసార రథం శకట చక్ర కరణి సాగాలి ముందుకు పడ్డ శ్రమను సమము పంచుకుంటు భార్య వలన భర్త, భర్త వలన భార్య ఇరువురు సుఖపడుదు రిహము లోన - కోట