అక్షరలిపి సంక్రాంత్రి కథల పోటి (గడువు పొడిగించడం జరిగింది)

అక్షరలిపి సంక్రాంత్రి కథల పోటి (గడువు పొడిగించడం జరిగింది)     ముగ్గులు, గొబ్బెమ్మలు, హరిదాసు కీర్తనలు, కోడి పందాలతో ఎంతో సందడిగా జరుపుకునే సంక్రాంతి పండుగ విశేషాలను, మీ ఊర్లోని వింతలను తెలియ చెప్తూ కవితలు, కథలు రాయండి. ప్రతి...