వదిలితిని పో నీ విచక్షణకు!!

వదిలితిని పో నీ విచక్షణకు!! కడుపు నిండుగ ముద్ద, కంటి నిండుగ నిద్ర, వరములాయె మాకు బరువులయ్యే నిట్లు నిత్య పూజలు...! మావి భారమైన బ్రతుకులు కష్టమంటే మాకు మోయు ఇసుక మూటలు..........! ఎట్లొస్థిమో, అట్లనే పోదుము............! మా తలకి మించిన...

మౌఖిక పరీక్ష

మౌఖిక పరీక్ష (ఒక ప్రముఖ ప్రజాదరణ పొందిన దిన పత్రిక విలేఖరి జానకమ్మ గారిని ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నాడు. అతడు ఏమి అడిగాడు? ఆమె ఎలా స్పందించింది) విలేఖరి:- నమస్కారం, జానకమ్మ గారు. మీ ఈ 65 ఏళ్ళ జీవితం ఎలా సాగింది...