బంకర్ బ్రతుకు 

బంకర్ బ్రతుకు  బంకర్ అంటే బంగారుగని కాదు  బ్రతుకు జీవుడా అని బ్రతికే చోటు  మానవాళి మనుగడ ఒక  ప్రశ్నగా మిగిలేది  హింస ఆగేనా  బ్రతుకు నిలిచేనా వేచి చూస్తున్న బ్రతుకు పోరాటం  బాంబుల చప్పుళ్ళు  బరితెగించిన విన్యాసాలు  అదృశ్య శక్తుల...