దేవత

దేవత ఆ చీకటి దేవత ఎవరో నీ రూపాన్ని నా కన్నులకు తోడిగింది కన్నులు మూస్తే చాలు కలలో కరుణిస్తావు... - చిన్ను శ్రీ

దేవత

దేవత కాటుక చీకటి రాత్రిలో నీ నాయనలలో మెరిసే కాంతి నాలో ఓ కొత్త అనుభూతి నీకు చెప్పాలని నీతో ఉండాలని ఆరాధిస్తూ నిన్ను అన్వేషిస్తూ ఎదురు చూస్తున్న నీ కోసం పరితపిస్తున్న నా కన్నుల్లో కలవై నా గుండెల్లో దేవతవై...