వడ్ల గింజలో బియ్యపు గింజ

వడ్ల గింజలో బియ్యపు గింజ   భార్య : భార్య భర్తలన్నాక ఏవో చిన్న చిన్న కీచులాటలు పొట్లాటలు ఎవరి అహం వారు నిలబెట్టుకోవాలనే తాపత్రయంలో వస్తుంటాయి గదా! అది సహజమేగదా!వడ్ల గింజలో బియ్యపు గింజ. చివరికి అంతే అని మనకు...