జత

జత నీ జతగా నేనుండాలని ఎన్నో కలలు కన్నాను మన జత జంటను చూసి జనాలు నవ్వుకున్నా పట్టించుకోలేదు నాకు నువ్వు నీకు నేను అంటూ జత కలిసి పోయాను సమాజం ఛీదరించినా ఒక్కటై నిలిచింది మన జత నలుగురికి ఆదర్శం...

జత

జత జత కలిసింది అంటే జరిగిన వింత కథ మరి నింగి నేల కలిపితే అది ఒక భూ మండలం ప్రకృతి వికృతి కలిస్తే అది ఒక చూసే ప్రపంచం సూర్య చంద్రులు కలిస్తే అది ఒక కాంతుల దేదీప్య మే...