కథలు రాయడం

కథలు రాయడం ప్రతి ఒక్కరూ తమ జీవిత అనుభవాలను అందరితో పంచుకోవాలని అనుకుంటారు, ఎందుకంటే వాళ్ళు జీవితంలో ఎన్నో కష్టాలు పడి ఒక దశకు చేరుకుని ఉంటారు, తాము పడిన కష్టాలు, ఎలా ఒక మంచి స్థితికి చేరుకున్నాము అనే అనుభవాలు,...