మహిళ

మహిళ మహిళా ఓ మహిళా బ్రహ్మ కైనా  అమ్మవి నీవే అమృతపు వాక్కునీవే ఆత్మీయత అనురాగం నీవే అన్నపూర్ణ వి నీవే ఆదిశక్తి వి నీవే ఓర్పు నీవే నేర్పు నీవే నవరసాల నాట్యము నీవే పరిమళించే పూవు నీవే ప్రతి...