ఓయ్….

ఓయ్.... నీ పలకరింపు పారవశ్యం! నీ పిలుపు తనువంతా పులకరింపు! నీ ప్రేమ జన్మ జన్మల బంధం అందుకేనేమో వీడని ప్రణయమోహనం లతలా అల్లుకుని లేలేత చివురులు చిగురిస్తుంది - దేవా