పోటీ

పోటీ పోటీ అనేది ఎదుటి వారితో కాదు నీతో నువ్వు పోటీపడి గెలవాలి. అప్పుడే ఎదుటి వారితో పాటు వారి మనసుని కూడా గెలవగలవు... - రాంబంటు