రంగుల రూపము

రంగుల రూపము మనిషికి ఉన్న బాధలను మరిచి అందరూ చిన్న పిల్లల్లా మారిపోయి మనుసులో సంతోషంను నింపుకొని చిన్న,పెద్ద తేడా లేకుండా ఆ ఆనందమను రంగుల రూపము లో ఒకరి మీద ఒకరు చల్లుకోండి అందరికి "హొలీ పండుగ" శుభాకాంక్షలు|| -...