సంఘర్షణ పార్ట్ 2

సంఘర్షణ పార్ట్ 2 మనలోని బాధ ను పంచుకుంటూ , తోచిన సలహాలు, సూచనలు ఇస్తూ , వెన్నంటి నడిచే వాడే మిత్రుడు. వాడికి డబ్బుందా, లేదా, పేద గొప్ప , చిన్న , పెద్ద అనే తేడాలు ఏవి ఉండవు...