సంకల్ప బలం

సంకల్ప బలం సంకల్పం బలం ఉంటే ఏమైనా సాధించవచ్చు. ఒక మామూలు టీలు అమ్మే మోడీ ఈ రోజు దేశ ప్రధానిగా అయ్యాడంటే దానికి కారణం ఆయన సంకల్ప బలం. అలాగే ఒక పేద మత్శ్చకారుల కుటుంబంలో పుట్టిన అబ్దుల్ కలాం...

సంకల్ప బలం

సంకల్ప బలం తడబడుతు తలబడుతు సాగిపో శిఖరం ఏదైన అధిరోహించు నీ బలంతో సంకల్ప బలంతో భారం ఎంతైన బాధ్యత నీదేగా ఎత్తు పైకెత్తు ఆకాశాన్నే ఢీకొట్టు నీ బలంతో సంకల్ప బలంతో భయమే నిన్ను వెనుకకు నెట్టినా బాణంలా దూసుకుపోరా...