తొలిచూపు

తొలిచూపు  మాటలు లేని మంత్రము  భాష లేని భావము తొలిచూపు  కళ్ళలోన కదలాడుతూనే  హృదయ వీణ రాగము తొలి చూపు  ఆలోచనలు ఆగిపోయి  ప్రేమ పదాల ఉత్తరం తొలి చూపు  అందానికి బందమై  వింత  అనుభవాల  గంధమై పరిచయానికి  తెరతీసి పరిధులు...