వదలవు

వదలవు ఎక్కడ వదలాల్సినవి అక్కడే వదిలేయాలి... మోస్తూ పోతే ... మనం వాటిని వదలాలనుకున్న ... అవి మనల్ని వదలవు ...! - రాంబంటు