విరులు

విరులు అచ్చమైన అందంకోసం ఆనందం కోసం కావాలి విరుల సిరులు . విరుల సిరులు మనకు అవినాభావ సంబంధం అదెలా అంటే మనలోగిల్లలో విరబూసిన విరితోట లేకపోయినా గులాబి మొక్కైనా అందమే మరి మనసుకు భగవంతుని ఆరాధనలో భక్తి కాకుండా విరుల...