నేటి సమాజంలో మహిళల పాత్ర

నేటి సమాజంలో మహిళల పాత్ర స్త్రీ ఒక శక్తి. ఒక అద్భుతం ఒక సృష్టి రహస్యం. స్త్రీ లేనిది మనుగడ లేదు స్త్రీ లేనిది సృష్టి లేదు స్త్రీ లేనిది ప్రపంచమే లేదు. స్త్రీ అనేది ఒక మహోన్నత శక్తి. భారతదేశంలో...