తల్లి నీకు పాదాభివందనం

తల్లి నీకు పాదాభివందనం

జన్మనిచ్చావు..
బ్రతుకునిచ్చావు..
కుటుంబాన్ని ఇచ్చావు..
నన్ను నన్నుగా నిలబెట్టావు..
నాకై.. నాకన్నా ఎక్కువగా కలలు కన్నావు..
నా ప్రతి విషయంలో నా వెన్నుతట్టావు..
నా భవిష్యత్తు కోసం..
నీ భవిష్యత్తును మార్చుకున్నావు
చేజార్చుకున్నావు.

మరువలేనిది నీ ప్రేమ.
వెల కట్టలేనిది నీ మమకారం. కానరానిది నీ కరుణ.. ఆధ్యంతం అపురూపం తల్లి బంధం.
యుగాలు మారినా..
తరాలు మారినా ..
చివరకు మన తలరాతలు మారినా..
తల్లి స్థానం మారదు..
తల్లి త్యాగాలు మారవు..

– కిరీటి పుత్ర రామకూరి రామ్

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *