తప్పు నాదా మీదా

తప్పు నాదా మీదా

తప్పు నాదా మీదా

రాకపోతే రాలేదంటూ తిట్టుకుంటూ
కప్ప కప్ప కావిడంటు పెళ్లి చేస్తిరి
పెళ్ళైన తర్వాత కురవకుండ ఉంటే
తిండి గింజల కు కరువొచ్చే నేమోనని వస్తి ,

రాంగ రాంగానే న తిట్టుకుంట్ట ఉంటిరి.

మిరు పిలిస్తేనే కదా వచ్చింది .

లేకుంటే నాకేం పని ర్యానికి,

గా సూరన్న ఎంత సర్రు మన్న తిరుగుతారు

నేను వస్తె మాత్రం తిట్టుకుంటూ ఉంటారు.
రాకపోతే రాలేదని తిట్లు
వస్తె వచ్చిన అని తిట్లు
మీరు మనుషులు అయినా
గడికి ఒక మాట మారుస్తారు
గాడి కో తిట్టు తిడుతూ శాపనార్థాలు పెడతారు
అవన్నీ భరించి కోపంతో రాకుండా ఉంటే

మల్ల కప్పల పెళ్లిళ్లు చేసి పిలిపిస్తరు,

అవును నిజమే నా వల్ల
కొంత తప్పు జరుగుతుంది.

కానీ అది నేను కాలవని చేసింది కాదు కదా,

జరగాలని ఉంటే ఏదైనా జరిగి తీరుతుంది.

నాదేముంది నన్ను అంటారు. మీరు రమ్మన్నప్పుడు వచ్చి,

పొమ్మన్నప్పుడు పోవల్నా

తప్పు నాదా మీదా ఎందుకు నన్ను అడిపోసుకుంటారు….

-భవ్యచారు

దందా Previous post దందా
ఆగని వాన Next post ఆగని వాన

4 thoughts on “తప్పు నాదా మీదా

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close