తప్పుడు మాటలు

తప్పుడు మాటలు

తప్పుడు మాటలు

(కందపద్యము)

కప్పలవలె శిరమునెపుడు
తప్పుడు మాటలు కుదుపుచు తాండవ మాడన్
ముప్పులు తెచ్చును మనుజా
చెప్పకుమా చెడ్డ తలపు చెరుచగ జనులన్

– సుబ్బలక్ష్మి

చెడు మాటలు Previous post చెడు మాటలు
చేయాలనే వుంది Next post చేయాలనే వుంది

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close