తేడా పెళ్లి

తేడా పెళ్లి

ఆనాడు                                                ఈనాడు
=====                                             ======
                         పెళ్లి చూపులు

1 రోజు                                                 1 రోజు
                          నిశ్చితార్ధం

1 రోజు                                                 1 రోజు

                           పెళ్లి

1 రోజు                                                 1/2 రోజు
                          ముళ్లు

3                                                       3 లూజుగ 
                         బంధం

7 అడుగులు                                           7 అడుగులు

                        శోభనం

1 రోజు                                                 1 రోజు
                        కాపురం

100 సం                                          100రోజులు

                       ఆకు(కంచం)

1ఆకు                                                   2 విడిఆకులు(విడాకులు)

                         మంచం

1                                                        2 

పెళ్లి కొడుకు                                          పెళ్లికూతురు

                           ఏజ్ :

23 సం:                                              22 సం : 

                         ప్యాకేజ్

22 లక్షలు                                           23 లక్షలు 

                       తలి దండ్రులు 

ఇంట్లో                                               వృద్ధాశ్రమంలొ

 

– రమణ బొమ్మకంటి

Related Posts