తెర వెనుక రహస్యాలెన్నో

తెర వెనుక రహస్యాలెన్నో

తెర వెనుక రహస్యాలెన్నో,
చాటున దాగిన ఆమనినడుగు,
వసంత మాసపు వెన్నెలనడుగు,
వేకువ పూచిన పూవులనడుగు

అడగకుంటే అందని ద్రాక్ష పుల్లన,
అందిన పిదప అచ్చెరువాయెనా?

– సత్య సాయి బృందావనం

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2023 Aksharalipi - Theme by WPEnjoy · Powered by WordPress