తినగా తిండే లేదిక

తినగా తిండే లేదిక

గంపల చేటల చాపల
నింపుగ వాడుట నిపుడిక నేర్వుము మహిళా
చంపక మాకళ, లప్పుడె
నింపును మాకడుపులింక నిండుగ తల్లీ

పనులే గానేగాణీ
కనలేకుంటిమి ధరణిన ఘన కొనువారిన్
తినగా తిండే లేదిక
ననికను లుతిరుగ పరుంటి నమ్మా శరణం

– ఉపద్రష్ట సుబ్బలక్ష్మి

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *