తిరుమల గీతావళి

తిరుమల గీతావళి

పల్లవి
గీతము నీవే
సంగీతము నీవే
గానము నీవే
మా ప్రాణము నీదే

చరణం
గమ్యము నీవే
గమకము నీవే
దారీ నీవే
ఆధారము నీవే

చరణం
కలయూ నీవే
కలతలు తీర్చే తోడూ నీవే
తలపూ నీవే
పిలుపూ నీదే

చరణం
నీడవు నీవే
అండవు నీవే
అండపిండ బ్రహ్మాండము నీవే
మము కాపాడే కాంతివి నీవే

చరణం
ధ్యానము నీవే
మా ధ్యాసవు నీవే
సర్వలోకముల వెలుగూ నీవే
లోకకంటకుల భరతం నీదే

-సి.యస్.రాంబాబు

Related Posts

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *