తోడు-నీడ

తోడు-నీడ

తోడు-నీడ

మన తోడు- నీడ మన జీవిత భాగస్వామి.

పెళ్ళి అవక ముందు ఒక రకమైన జీవితం
పెళ్ళి అయ్యాక ఒక రకమైన
జీవితం గడుపుతాము. పెళ్ళి అవకముందు
ఏ విధమైన బాదరబందీ లేని
జీవితం గడిపేవారు కూడా పెళ్లి
అయ్యాక చాలా బాధ్యతగా
ఉంటారు. ఒకసారి జీవిత
భాగస్వామి జీవితంలోకి వస్తే
వారే జీవితాంతం మన తోడు-
నీడగా ఉండేవారు. రాత్రి పూట
మన నీడైనా మనని విడిచిపెడుతుందేమో కానీ
మన జీవిత భాగస్వామి మనల్ని వదిలి వెళ్ళరు.
చావు కూడా వారిని విడదీయలేదు.

ఇద్దరూ కలిసి ఉన్న జ్ఞాపకాలు హృదయంలో
నింపుకుని ఆ జ్ఞాపకాల నీడలో
జీవితాన్ని గడిపేసే ఒంటరి పక్షులు ఎందరో.

 

-వెంకట భానుప్రసాద్ చలసాని

రెక్కల మీద నిలబడిన అమ్మాయి రెండవ భాగం Previous post రెక్కల మీద నిలబడిన అమ్మాయి రెండవ భాగం
ప్రతి రాత్రి Next post ప్రతి రాత్రి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close