తోడు

తోడు

ఎవరికి నచ్చినట్టు వారితో
మసులుకుంటే అందరు మన వారే..

నీలా నువ్వు ఉంటే
నీ నీడే నీకు తోడుగా మిగులుతుంది..

– రాంబంటు

Related Posts