ఏమై పోయావు

ఏమై పోయావు

విలువ

కెరటం

దమ్ము

ఉప్పు