ఉదయం

ఉదయం

ఉదయం

తెలవారే వెలుగుల్లో
జగతేమో మెరిసేను
కలతీరే సమయంలో
సంబరమే ముసిరేను

ఉదయమే నినుతలచింది
నానీడవు నువ్వంటూ
ఊపిరిగా నిలిచింది
నీ ఊహను విడనంటూ

శ్రుతిచేస్తూ మనసేమో
నీ మోమును వెతికింది
పదమేమో పాడింది
పలుకేమో కులికింది

పురివిప్పిన పుడమేమో
నగరాన్ని నిమిరింది
కాఫీల గమకాలే
కానుకలే మనకింక

– సి.యస్.రాంబాబు

లవ్ స్టొరీ Previous post లవ్ స్టొరీ
నా ప్రేమ Next post నా ప్రేమ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *