ఉమ్మడి కుటుంబాలు

ఉమ్మడి కుటుంబాలు

కలిసి ఉంటె కలదు సుఖం, ఐకమత్యమే మహా బలం అంటారు కదా! అందుకే ఉమ్మడి కుటుంబాలే చాలా మంచివి కానీ ఈ కాలంలో ఉమ్మడి ఎక్కడ కనిపిస్తుంది? ఇంత సిటీలో గుమ్మడి అయినా కనిపిస్తుంది కానీ ఉమ్మడి కుటుంబం కనిపించడమే లేదు.. వెనుకటి కాలంలో అయితే ఆ ఉమ్మడి కుటుంబాలు ఎంతో ప్రేమలు ఒకరి మీద ఒకరికి గౌరవాభిమానాలు ఉండేవి.. కాలంలో చూద్దామన్నా కనబడడం లేదు.. 

అత్తా మామలనే చూడలేక అనాథాశ్రమాలలో వేస్తున్న రోజులివి.. ఇంకా బావా మరుదులను తోటికోడళ్లను ఎక్కడ భరిస్తారు? ఏంటో! బ్రహ్మంగారు చెప్పినట్టు కాలమంతా ఎటో పోతుంది.. అందుకే కరోనాలు కాకరకాయలు.. అంతా కలికాలం!!

– ఉమాదేవి ఎర్రం

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *