ఉత్తరం

ఉత్తరం

ఉత్తరం

సమస్యలు పెరుగుతున్నాయి
పరిష్కారం కాకుండా ఉన్నాయి
చైతన్యం రావాలి ప్రజల్లో
అధికారుల గుండెల్లో నిద్రించు పోవాలి
వీధి మునిసిపాలిటీలు పట్టించుకోరు
వీధి దీపాలు వెలగవు
కాలువలో చెత్త తీయరు
ఎవరికి వారే గొప్ప
యమునా తీరే ముప్పు
అక్షరం సలక్షరం
ఎన్నుకొని కలెక్టర్ గారికి నేను రాశాను ఉత్తరం
అయ్యా మా వీధి కాలువలు బాగోలేదు
అయ్యా మా వీధి దీపాలు వెలగట్లేదు
అయ్యా మా వీధి రోడ్డు బాగోలేవు
వెంటనే స్పందించారు కలెక్టర్ గారు
మున్సిపాలిటీ సిబ్బందికి హెచ్చరించి
కమిషనర్ దగ్గర నుండి సఫాయి వాలా వరకు
దిగివచ్చి శుభ్రం చేయడం జరిగినది
స్ట్రీట్ లైట్లు వెలుగుతున్నాయి
కొత్త రోడ్లు వచ్చాయి
కాలువల్లో పూడికలు తీయడం మొదలుపెట్టారు
ఇదే నాలో వచ్చిన చైతన్యం

 

-యడ్ల శ్రీనివాసరావు

మార్పు Previous post  మార్పు
కారణ జన్మురాలు Next post కారణ జన్మురాలు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close