వాలకం

వాలకం

వాలకం

నిరర్థక ఆస్తుల్లా
అర్థం లేని జీవితం
చికాకుల కడలిలో
చిక్కుకుపోయింది

చిటుక్కుమనే చీమ
టప్పుమనే వానచుక్క
లగెత్తే గేదె
జీవితకాశంలో తారలు

గిరిగీసుకుంటూ జీవితాన్ని
ఆడిపోసుకుంటున్నాడొకడు
లోపలికి పోయిన డొక్కలు
చుట్టు వీడని చిక్కులు

లోకమే అంత
లోలకమై ఊగిసలాడమంటుంది
వాలకం చూస్తే
వాతాపి జీర్ణం అంటున్నట్టుంది

– సి. యస్ రాంబాబు

ఎవరు పార్ట్ 13 Previous post ఎవరు పార్ట్ 13
చిద్రిత హృదయం Next post చిద్రిత హృదయం

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *